Waxing, Tinting & Lifting

WAXING

Brow $16, Lip $10, Chin $12, Ears $12, Nose $10, Sideburns $16, Full Face (Brow/Lip/Chin) $46, Underarms $25, Bikini $40, Bikini French $50, Full Brazilian $65

liquid wax for pink depilation drains fr
Eye Bag Treatment

Tinting & Lifting

Lash Tint $25

Brow Tint $25

Brow Tint & Wax $35

Henna Brow Tint $55

Henna Brow Tint & Wax $65

Lash Lift  $70

Lash Lift & Tint $80

Coming Soon

Brow Lamination $75

Brow Lamination & Wax  $85

Brow Lamination, Wax & Henna Tint $130